Налага ми се да извърша планово преглед и лечение в Университетска болница в Мюнхен, Германия. Здравноосигурена съм в България и живея постоянно тук. Изискват ми да представя на болницата в Германия документ S2 за това, че съм здравноосигурена в България. Какъв е редът за издаване на такъв документ? До коя институция се подава заявление? Може ли да ми бъде отказано такова лечение?

От 2012 г. съм провеждала няколко пъти лечение на заболяването си в България, но положителен резултат нямам.

Виолета Николова, гр. София

Формуляр Е112 или S2 е свързан с получаване на разрешение за планово лечение в клиника на страна от Европейския съюз (ЕС).

При провеждане на планово лечение по реда на регламентите, с представяне на европейски формуляр Е112/S2, чуждата клиника трябва да има договор със съответен здравен фонд. За това се изисква да получите потвърждение, както и конкретна медицинска и финансова оферта, които следва да се предоставят при кандидатстване за формуляр S2/Е112 - т.е. чуждата клиника трябва да удостовери, че работи по линия на здравното осигуряване и предложеното лечение би могло да се осъществи срещу представяне на европейски формуляр S2/Е112. Ако клиниката е частна, формулярът няма да се приеме и ще очакват заплащане от вас.

Преценка на възможностите за лечение на територията на България (съответно, дали са налице основания за препоръчване на лечение в чужбина) се извършва от експертен съвет от специалисти по профила на заболяването, до който се изпраща цялата преписка за експертни писмени становища. На база на тези становища се издава разрешение (респективно, мотивиран отказ) за формуляр S2.

При издадено разрешение от НЗОК за планирано лечение (преносим документ S2/Е112) се поема само стойността на лечебните дейности, които са покрити от задължителното здравно осигуряване и за местните осигурени хора. За сметка на пациента остават разходите за транспорт, за настаняване в хотел или общежитие, за придружител, за избор на лекар/екип, разходите извън стандартното настаняване в лечебното заведение, както и законово регламентираните доплащания от пациентите, които се заплащат и от местните осигурени хора.

Информация за цялата процедура е публикувана на интернет страницата на НЗОК. Там са описани и задължителните документи, които трябва да представите.