Кметът на Пловдив Здравко Димитров направи официално предложение общината да отпусне допълнително 166 500 лева за стадион „Христо Ботев“. Предложението е до общинския съвет и е относно „Изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година“. То ще бъде гласувано на предстоящата в четвъртък (7 юли) сесия.

Ето обосновката за въпросното финансиране:

Постъпил е доклад №22ВК-1232 от 29.06.2022 година от Директор на дирекция „Обществени поръчки“ и писмо № 22ВК-1225 от 28.06,2022 година от Директор дирекция „Строителство и инвестиции“* относно осигуряване на 166 500 лева за обект: Стадион „Христо Ботев“ в УПИ I – спортен терен, кв.16 – нов по плана на кв. Каменица, гр. Пловдив, бул. „Източен“ №10. Допълнителните средства са за извършване на следните видове дейности:

• Трафопост с 2 броя трансформатори; трафопост без трансформатори и изграждане на кабелни линии 20 KV – 600 метра, включващо монтаж, подвързване и протоколи за освидетелстването им. В бюджета за 2022 година са предвидени 300 000 лева*, но с оглед рязкото поскъпване на строителните дейности, кабелите и другите необходими материали за изграждането им е необходимо увеличение със 138 000 лева. Средствата се планират по бюджета на първостепенния разпоредител.

* Необходима е преработка по чл.154 от ЗУТ на конструктивния проект за стоманена конструкция на козирките на сектори А и В на стадиона.

Допълнителни средства са в размер на 12 500 лева и се планират по бюджета ОП „Жилфонд“.

* Следва да се извърши и проектиране на система против натрупване на сняг на козирки на сектори Б, В, Г. Допълнителни средства са в размер на 16 000 лева и се планират по бюджета ОП „Жилфонд“,

В края на текста се уточнява, че относно предложението на стойност 166 500 лева кметът Здравко Димитров предлага средствата да бъдат осигурени от предвидените за собствено финансово участие на община Пловдив по проект „Красива България“.